Web-Thumbnail ล้างพิษให้ดิน

ล้างพิษให้ดิน เทคโนโลยีฟื้นฟูดินลดแคดเมียม

การทำเหมืองสังกะสีมาอย่างยาวนาน ทำให้ที่นาส่วนหนึ่งของ อ.แม่สอด จ.ตาก ปนเปื้อนสารแคดเมียม และทำให้ข้าวมีแคดเมียมในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เมื่อการปลูกข้าวเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ชาวบ้านจึงต้องล้างพิษดินเพื่อให้ดินปลอดภัยสำหรับลูกหลานรุ่นต่อๆ ไป นี่จึงเป็นที่มาของเทคโนโลยีล้างดินที่ออกแบบเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง

การฟื้นฟูดินปนเปื้อนสารอันตรายด้วยอนุภาคนาโน เพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัยโดยชุมชนเพื่อชุมชน
ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรสนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist