คน เมือง ขยะ

คน-เมือง-ขยะ วิกฤตภูเขาขยะล้นเมือง

ภูเขาที่มนุษย์ร่วมกันสร้างส่งกลิ่นเหม็นไกลนับ 20 กิโลเมตร ภูเขาหน้าตาพิลึกอัดแน่นไปด้วยขยะนานาชนิดปราศจากการคัดแยก กลายเป็นอนุสรณ์ของความล้มเหลวที่มนุษย์มีต่อสิ่งแวดล้อม ยิ่งนับวันเรายิ่งสร้างภูเขาขยะมากขึ้นในทุก ๆ จังหวัดของประเทศ

การบริหารจัดการขยะไม่ใช่เพียงหน้าที่ของเทศบาล แต่ต้องเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายร่วมมือกันหาทางออกเพื่อลดปริมาณขยะ และสร้างมูลค่าจากสิ่งที่เราทิ้ง นี่จึงเป็นอีกบทบาทของงานวิจัยที่เข้ามาหาเชื่อม คน-เมือง-ขยะ เข้าด้วยกัน

โครงการศึกษารูปแบบการจัดการวงจรขยะชุมชนแบบครอบคลุมโดยใช้แนวคิดการพึ่งพากันของระบบนิเวศเมืองเพื่อนาไปสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ผศ.ดร.เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี และคณะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.พลกฤษณ์ จิตร์โต
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.สุธนา บุญเหลือ
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.ดิฐา แสงวัฒนะชัย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
00:00
00:00
Empty Playlist