ความหลากหลายทางชีวภาพ photo

ลดความสูญเสียทรัพยากรไทย กฏหมายความหลากหลายทางชีวภาพต้อง Update

ทรัพยากรธรรมชาติไทยเปราะบาง และถูกตักตวงผลประโยชน์อยู่เสมอ บริษัทข้ามชาติมีแนวโน้มนำพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ของไทย ไปจดสิทธิบัตร โดยชุมชนเจ้าของไม่ได้อะไรเลย

พ.ร.บ. ฉบับใหม่ต้องเร่งอุดช่องว่าง โดยให้สิทธิชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับรัฐ เพราะชุมชนก็เป็นเจ้าของด้วยเช่นกัน

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาและจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ศ.ณรงค์ ใจหาญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist