พลังงานเพื่ออนาคต

Alternative Energy

“ไฟฟ้า” เป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนชีวิตความเป็นอยู่ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเป้าหมายของไทยคือการทำให้เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง เพื่อยกระดับรายได้ของประชากรไทยให้เพิ่มขึ้นเพื่อก้าวสู่ประเทศรายได้สูง

#1

แหล่งพลังงานไฟฟ้า
ของประเทศไทย

พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ส่วนใหญ่ผลิตมาจากก๊าซธรรมชาติ  60.44% การใช้ถ่านหิน 24.83% ส่วนการผลิตจากพลังน้ำจากเขื่อน และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ อาทิ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ชีวภาพ มีเพียง 14.29% ส่วนที่เหลือมาจากพลังน้ำขนาดเล็ก รวมทั้งการนำเข้าไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน (ลาวและมาเลเซีย)

0
ก๊าซธรรมชาติ (%)
0
ถ่านหิน (%)
0
พลังงานทางเลือก (%)
0
อื่นๆ (%)

"จากสัดส่วนของการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยเห็นได้ว่าต้องเพิ่งพิงทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างก๊าซธรรมชาติและถ่านหินสูงมาก ซึ่งจะเกิดความไม่มั่นคงในอนาคต ประเทศไทยจึงมีจำเป็นอย่างมากในการต้องหาแหล่งที่มาใหม่หรือพัฒนาศักยภาพของแหล่งพลังงานทางเลือกที่มีอยู่ในการสร้างพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติต่อไป"

#2

โซลาร์เซลล์ เปลี่ยนแสงอาทิตย์
เป็นพลังงานไฟฟ้า

solar-panel-solar-farm-panel-sunlight

โซลาร์เซลล์ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า
ฮิตติดเทรนด์

“พลังงานแสงอาทิตย์” คือ พลังงานที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลก ทำให้มีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยมี แผงเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ แผงโซลาร์เซลล์ เป็นอุปกรณ์สำคัญที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งยวดในการเก็บเกี่ยวพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มีเหลือล้นบนโลก โดยการแปลงความเข้มของแสงจากดวงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้า

ปริมาณการใช้แผงโซลาร์เซลล์จำนวนมากในปัจจุบัน อาจนำไปสู่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอีกมุมหนึ่งจากซากแผงโซลาร์เซลล์ ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรตระหนักและพิจารณาแผนล่วงหน้าเพื่อให้เกิดการจัดการควบคู่กันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานให้ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

#3

พลังงานน้ำ

“พลังน้ำขนาดเล็ก”
พลังน้ำเพื่อชุมชน

พลังงานน้ำ จัดเป็นพลังงานหมุนเวียนสะอาดที่เหมาะสำหรับนำมาพัฒนาเป็นพลังงานทดแทน หากสามารถควบคุมพลังน้ำได้ตามแนวทางที่เหมาะสม พลังน้ำอันมหาศาลนั้น ก็สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติได้

ปัจจุบันการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ในประเทศไทยเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการต่อต้านเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ดังนั้นแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปได้คือ การนำมาพัฒนาเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก เนื่องจากมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก

#4

พลังงานนิวเคลียร์

พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานสะอาดที่ถูกถามเรื่องความปลอดภัย

พลังงานนิวเคลียร์ ถูกสร้างขึ้นโดยการแยกอะตอมจากแกนกลางหรือนิวเคลียสเพื่อให้เกิดพลังงาน โดยกระบวนการนี้เรียกว่า “นิวเคลียร์ฟิชชัน (Nuclear Fission)” ก่อนผ่านกระบวนการเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

พลังงานนิวเคลียร์นับเป็นแหล่งพลังงานคาร์บอนต่ำ (Low-carbon power source) ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกในปัจจุบัน เป็นรองจากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ มีสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าของโลกที่ 10% ตามรายงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ แต่คำถามจากประชนทั่วไปที่ทำให้หลายประเทศยังไม่สามารถใช้พลังงานนี้ได้อย่างเต็มที่คือ “ความปลอดภัย” ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

thumbnail_nuclear

#5

พลังงานลม
พลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมด

“ลม” เป็นแหล่งพลังงานสะอาดชนิดหนึ่งที่นานาประเทศมุ่งพัฒนาให้เกิดประโยชน์ มากขึ้น เนื่องจากลมมีศักยภาพในการผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีการนำลมมาใช้ประโยชน์จะต้องอาศัยเครื่องจักรกลสำคัญ คือ “กังหันลม” ในการเปลี่ยน พลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลม เป็นพลังงานกลก่อนนำไปใช้ประโยชน์ ที่สำคัญพลังงานลม ใช้ไม่มีวันหมด และกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากลมยังไม่ปล่อยของเสียที่เป็นอันตรายต่อ สภาพแวดล้อม อย่างไรก็ตาม หากจะผลักดันการเติบโตของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมอย่างยั่งยืนนั้น การพึ่งพาตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญ

#6

พลังงานชีวมวล พลังงานแห่งอนาคต

พลังงานชีวมวล ถือเป็นพลังงานแห่งอนาคตของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมโดยพื้นฐาน ดังนั้นวัตถุดิบด้านการเกษตรจึงมีอยู่มากมาย "หญ้าเนเปียร์" เองก็จัดเป็นพืชพลังงานในกลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพมีโครงสร้างสารอาหารเหมาะต่อการเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดก๊าซ มีศักยภาพนำมาผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับผลิตไฟฟ้า
ย้อนไปในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการผลักดัน หญ้าเนเปียร์ เพื่อเป็นวัตดุดิบสำหรับผลิตพลังงานทดแทนเทียบเท่าประมาณ 10,000 MW เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะตัวที่โดดเด่น เพราะสามารถปลูกและให้ผลผลิตได้ในพื้นที่แห้งแล้ง หรือในดินเลวที่ไม่สามารถปลูกพืชไร่เศรษฐกิจชนิดอื่นๆ ได้ดี อย่างไรก็ตามธรรมชาติของหญ้าชนิดนี้จะเจริญเติบโตได้ดีให้ได้ผลผลิตที่สูงเต็มศักยภาพในดินที่อุดมสมบูรณ์ และได้รับน้ำเพียงพอ

ไม้โตเร็ว พืชพลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้า

ในปัจจุบันพลังงานชีวมวลถือได้ว่าเป็นแหล่งที่มาของพลังงานทดแทนที่สำคัญมาก เนื่องด้วยเรื่องความมั่นคงของพลังงานและปัญหาภาวะโลกร้อน โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนขึ้นในระยะยาวตามวาระแห่งชาติ ซึ่งแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจคือ การส่งเสริมให้มีการผลิตชีวมวลจากไม้โตเร็วซึ่งจะทำให้การจัดหาชีวมวลเป็นไปได้อย่างยั่งยืน

อีกทั้งการปลูกพืชพลังงาน นอกจากจะเป็นทางเลือกเพื่อสร้าง “ความมั่งคั่งยั่งยืนพลังงานไทย” แล้ว “พืชชีวมวล” เหล่านี้ ยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เนื่องจากช่วยสร้างงานและสร้างรายได้แก่เกษตรกร

00:00
00:00
Empty Playlist