dd

Reskill & Upskill… ยกระดับบุคลากรไทยสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

ด้วยการเป็นฐานผลิตมาอย่างยาวนาน มีห่วงโซ่คุณค่าด้านยานยนต์ที่ครบวงจร บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยมีความเข้มแข็งเป็นลำดับต้น ๆ ในอาเซียน แต่ในปัจจุบันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม การต้องการลดค่าใช้จ่ายหรือการบำรุงรักษาง่ายทำให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างรวดเร็วนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก

เพื่อไม่ให้ตกขบวนของความเปลี่ยนแปลงและรักษาสถานภาพความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในอาเซียน ประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่โดยใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญ

รวมทั้งส่งผ่านงานวิจัยไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์เพื่อช่วยยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยจาก “ผู้รับจ้างผลิต” ให้เป็น “ผู้พัฒนาเทคโนโลยี” ซึ่งจะสามารถเพิ่มมูลค่าจากการผลิตได้ ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเป็นแรงหนุนนำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางและมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคต

ดร.จักรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์ ประธานหน่วยบูรณาการประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนา ววน.ด้านยานยนต์สมัยใหม่

ดร.จักรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์ ประธานหน่วยบูรณาการประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนา ววน.ด้านยานยนต์สมัยใหม่พูดถึงสิ่งที่ประเทศไทยต้องพัฒนาเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นว่า นอกจากกลไกในการให้ทุนวิจัย การตั้งโจทย์วิจัย และการสร้างตลาดเพื่อพัฒนาตัวเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาให้ไปตอบโจทย์อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่แล้ว อีกสิ่งสำคัญคือการสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการ SMEs หรือกลุ่มสตาร์ทอัพซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมโดยภาพรวมได้

“อีกเรื่องที่สำคัญคือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่เข้ามาช่วยในการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ เช่น สนามทดสอบ การทดสอบแบตเตอรี่ มอเตอร์ หรือระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่นอกจากจะทดสอบเพื่อการวิจัยแล้ว ยังทดสอบเพื่อการพัฒนาให้ได้มาตรฐานโลกด้วย”

นอกจากนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ “การพัฒนากำลังคน” รุ่นใหม่ให้ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และขณะเดียวกันต้องพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดิมด้วย เพื่อเป็นแรงหนุนเสริมให้แก่อุตสาหกรรม บุคลากรที่จะทำงานทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ต้องมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย และ บูรณาการองค์ความรู้นั้นเพื่อการใช้งานได้ เช่น ต้องมีความรู้ทั้งด้านไฟฟ้า ด้านอิเล็กทรอนิกส์  เรื่องระบบสื่อสาร ระบบควบคุมต่างๆ

ดร.จักรพงศ์ กล่าวว่า หลักสูตรที่จะสอนเพื่อพัฒนาคนให้เข้าสู่อุตสาหกรรมต้องมีการปรับเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของอุตสาหกรรม จากที่เคยเรียนแยกเป็นเรื่อง ๆ ต้องเรียนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกัน  Upskill ให้มีทักษะและความรู้ที่หลากหลาย มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

ส่วนบุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดิมซึ่งมีศักยภาพและประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องได้รับการเปลี่ยนหรือเพิ่มองค์ความรู้ใหม่หรือทักษะใหม่(Reskill) เพื่อเพิ่มศักยภาพที่มีอยู่เดิมให้สูงขึ้นและพร้อมที่จะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรม

นอกจากนี้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ประเทศไทยยังจำเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ เช่น ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ เทคโนโลยีการเชื่อมต่อสื่อสาร รวมถึงระบบ Sharing หรือแบ่งปันการใช้รถโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนต้องใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้สามารถก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ได้ ดร.จักรพงศ์ทิ้งท้าย

00:00
00:00
Empty Playlist